۱۴۰۱/۰۷/۱۱ دانشگاه
شماره های تماس با دانشگاه

داخلی 

قسمت 

ردیف

34578001

مدیریت

1 

34578004

واحد آموزش و دانشجویی

2 

34578003

اداری و مالی و دبیر خانه

3 

34578002

فکس

4 

34578005

سایت(انفورماتیک)

5

 

آدرس موسسه :بهشهر خیابان شهید هاشمی نژاد، هاشمی نزاد 107 ، بن بست یکم

کد پستی:  4851676377      ایمیل:tamishan1387@yahoo.com

© حق نشر برای موسسه آموزش عالی تمیشان محفوظ است.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.

مازندران - بهشهر - خیابان امام - جنب بانک ملی - راوک رایانه تلفن : 01134528348