۱۴۰۱/۰۷/۱۱ دانشگاه
با سلام

پیوندها

 

 

سيد سعيد ميرکمالي

s.mirkamali@pnu.ac.ir

                                                                   
دکتري کامپيوتر (پردازش تصوير)از دانشگاه ميسور هند (موضوع رساله: مدلسازي سه بعدي لايه اي)
کارشناسي ارشد (مهندسي هوش مصنوعي) از دانشگاه ميسوربا معدل کل17.37 هند (موضوع رساله: تشخيص لغات تايپ شده و دست نوشته فارسي
)
مهندسي کامپيوتر ( نرم افزار) از دانشگاه صنعتي سجاد با معدل کل 18/16مشهد

 


Øکتاب
·SeyedSaeid Mirkamali, “Offline Persian Handwriting Recognition: Application to Automatic Mail Sorting”, LAP Lambert
Academic Publication, ISBN: 978-8454-7046-7, Saarbrucken, Germany, 2011.
·SeyedSaeid Mirkamali, “Multi-Layered 3D Modeling: A new approach”, LAP Lambert Academic Publication, ISBN: 978-3-659-86176-5, Saarbrucken, Germany, 2016.


Øگزیده مقالات علمی چاپ شده


·A. A. Rahmani Hosseinabadi, J. Vahidi, V. Emilia Balas, S. S. Mirkamali "OVRP GELS: Solving Open Vehicle RoutingProblem Using the Gravitational Emulation Local Search Algorithm" Communicated to Neural Computing and Applications,Springer, 2016 (ISI Indexed).
·A. A. Rahmani Hosseinabadi, N.S. Hosseini Rostami, M.kardgar, S. S. Mirkamali " CVRP_GELS: New Efficient Approach forSolving Capacitated Vehicle Routing Problem Using the Gravitational Emulation Local Search Algorithm" Communicated to Applied Mathematical Modelling, Elsevier, 2016 (ISI Indexed).
·S. S. Mirkamali and P. Nagabhushan, "RGBD Image Segmentation", MVIP2015, IEEE, Nov. 2015, Tehran, Iran. pp41-44.
·S. S. Mirkamali and P. Nagabhushan, “Layered Segmentation Using RGBD Images”, Communicated to EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Elsevier, 2014(ISI Indexed).
·S. S. Mirkamali and P. Nagabhushan, “Object Removal by Depth-Wise Image Inpainting”, Signal, Image and Video processing, Springer, 2014, DOI: 10.1007/s11760-014-0673-0,(ISI Indexed).
·S. S. Mirkamali and P. Nagabhushan, “Depth-Wise Segmentation of 3D Images Using Dense Depth Maps”, The Era of InteractiveMedia ISBN: 978-1-4614-3500-6, Pages 569-579, Springer, 2012.
·S. S. Mirkamali and P. Nagabhushan, “Depth-Wise Segmentation of 3D Images Using Entropy”, International Journal of ComputerEngineering Science (IJCES) Volume 2 Issue 5, pp 44-59, 2012.
·S. S. Mirkamali and P Nagabhushan; “Depth-Wise layering of 3D Images Using Dense Depth Maps: A Thresholding Based Approach”, International journal of Machine Intelligence, Bioinfo Publication, Vol 3, Issue 4, pp 199-203, 2011.
·S. S. Mirkamali and P. Nagabhushan, “Depth-Wise Multi-Layered 3D Modeling”, International Symposium On Distributed Computing And Artificial Intelligence, Advances In Intelligent And Soft Computing, 2011, volume 91/2011, pp- 407-414.
·S. S. Mirkamali and P. Nagabhushan, “Depth-Wise Image Inpainting”, 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR’12), November 11-15, 2012, Tsukuba Science City, JAPAN (ISI Indexed).
·S. S. Mirkamali and P. Nagabhushan, “Depth-Wise Segmentation of a 3D Image Using its Depth Map: An Entropy-Based Approach”, 5th Indian International Conference on Artificial Intelligence (IICAI-11), Dec 2011, Tumkur, India.
·S. S. Mirkamali, “A Persian Handwriting Word Recognition System for Automatic Mail Sorting”,The First International Multidisciplinary Conference on “Current Research Trends” (IMCRT2009), Nov 2009, Mysore, India, pp-78.
·S. S. Mirkamali and D. S. Guru, “An Offline Fuzzy Rule-Based Classification System for Persian/Arabic Handwritten Word Recognition” 5th International Conference on Machine Vision and Image Processing, November, 4-6, 2008, Tabriz.
·S. S. Mirkamali and D. S. Guru, Dinesh. R. “A Rule-Based Offline System for Persian/Arabic Multifont Word Recognition “, Second International Conference on Information Processing, August 8 -10, 2008, Bangalore, pp-71-77.

 • همکاری با مجامع بین المللی

. از سال 1394 تا کنون Neural Computing and Applications journal  داوري در مجله
.
از سال 1392 تا کنون Signal, Image and Video Processing  داوري در مجله

 • تجربیات تدریس

   

نام درس                                                

مقطع

سال تدريس

پردازش ابري                                  

کارشناسي ارشد                                                    

95

کارآفريني در بستر فناوري اطلاعات        

کارشناسي ارشد

95

منطق فازي و هوش مصنوعي               

کارشناسي ارشد

95

پردازش تصوير                                

کارشناسي ارشد

93

تشخيص آماري الگو                           

کارشناسي ارشد

93

نظريه گراف                                    

کارشناسي ارشد

91، 89

ساختمان داده هاي پيشرفته                     

کارشناسي ارشد

90

نظريه زبانها و ماشينها                       

کارشناسي پیوسته

92،93،94،88،87

هوش مصنوعي                

ارشد،پیوسته،ناپیوسته

92،93،94،95

طراحي الگوريتم                       

کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته

92،93،94،87

ساختمان داده ها                         

کارشناسی پیوسته

92،93،94،88،87

زبان تخصصي                   

کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته

92،93

گرافيک کامپيوتري                      

کارشناسی پیوسته

92،93،94،95

برنامه سازي پيشرفته                                 

کاردانی

84

 

 

 • راهنمایی پایان نامه


  تعداد دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد به عنوان استاد راهنما: 11
  تعداد دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد به عنوان استاد مشاور: 6
  تعداد دانشجويان مقطع کارشناسي به عنوان استاد راهنما: 53
  تعداد دانشجويان مقطع کارداني به عنوان استاد راهنما: 45

   

   

 • تجربیات حرفه ای و اجرایی


  مدير پژوهش و کارآفريني دانشگاه پيام نور مرکز بابل از مهر 1394تا کنون.
  مشاور رئيس دانشگاه پيام نور مرکز بابل در فناوري اطلاعات از مهر 1394تا کنون.
  مدير گروه کامپيوتر موسسه آموزش عالي فخرالدين اسعد گرگاني از فروردين 1393تا اسفند 1393
  مدير گروه کامپيوتر موسسه آموزش عالي تميشان بهشهر از آبان 1392تا کنون.
  محقق مدعو درپروژه شبيه سازي 3بعدي مکانهاي تاريخي چين در موئسسه تحقيقات ملي کشور چين

  به مدت تقريبي 3ماه به طور حضوري و 1سال غير حضوري در سال تحصيلي 1391-1392
  انجام پروژه تشخيص اتوماتيک حروف انگليسي و فارسي در سال 1386
  انجام پروژه تشخيص اتوماتيک کلمات دست نويس و تايپي فارسي در آدرسهاي پستي در سال 1385
  انجام پروژه سيستم MISشرکت مزرعه گرگان در سال 1383

   

 • فعالیت های علمی و پژوهشی

   

  داوري کتاب تحت عنوان " سيستمهاي خبره" مقطع کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر.

  دبير علمي نخستين مسابقه سراسري برنامه نويسي ACMدانشگاه پيام نور، ارديبهشت ،1395بابل، مازندران.

  عضو کميته علمي اولين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران ، معماري، برق و مکانيک ايران. 1393؛ گرگان، دانشگاه گلستان.

  عضو کميته علمي کنفرانس هاي بين المليDCAI2012, 2013, 2014,2015؛ دانشگاه سالامانکا, اسپانيا

  عضو کميته اجرائي کنفرانس بين الملي ،IMCRT2009ميسور, هند

  عضويت در انجمن علمي,، تخصصي و بين المللي IEEEاز سال  1388تا کنون

  عضويت در انجمن ماشين بينائي و پردازش تصوير ايران از سال 1388تا کنون.

  عضويت در انجمن کامپيوتر ايران از سال 1380تا کنون.

 

 

 • افتخارات

   

  دريافت لوح تقدير دانشجوي ممتاز ايراني سال 1388شبه قاره هند از معاون دانشجويي وزير علوم

  دريافت لوح تقدير دانشجوي ممتاز ايراني سال 1387شبه قاره هند از رايزن علمي و نماينده وزارت علوم،    تحقيقات و فن آوري در هند و کشورهاي شبه قاره 

 

 

 

 

 

 

 

© حق نشر برای موسسه آموزش عالی تمیشان محفوظ است.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.

مازندران - بهشهر - خیابان امام - جنب بانک ملی - راوک رایانه تلفن : 01134528348